250 ton/sat postrojenje za drobljenje i prosejavanje krečnjaka poslato u Muglu – Dalaman